Saradnik kluba


Ljiljana Bulajić

Rođena 11.10.1954.
Stručni saradnik kluba – savetovanje


Obrazovanje

Diplomirani školski psiholog – pedagog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Saradnjom sa psihologom obezbeđujemo kontrolu psihološko pedagoških varijabli (aspekata rada) i unapređujemo svoje aktivnosti u tom domenu. Smatramo da je to od izuzetnog značaja, posebno zbog uzrasnih i razvojnih osobenosti polaznika grupa za najmlađe (predškolsku i školsku decu).


Stručnu saradnju sa psihologom realizujemo kroz sledeće oblasti:

 1. Konsultativni rad u vezi sa specifičnostima rada sa decom, i u grupi;
 2. Pravilno korišćenje vaspitno-obrazovnih kapaciteta u okviru interakcije trener – dete ;
 3. Argumentovano upućivanje roditelja u značaj njihovog prisustva i uključivanja u taj process, kako bi zajednički i sinhronizovano delovali i ostvarivali snažan i koherentan vaspitni uticaj na dete;
 4. Prevazilaženje teškoća, u trouglu roditelj – dete – trener, koje se mogu pojaviti usled ličnih, unutrašnjih konflikata, koji svaki od učesnika potencijalno nosi, a može se ispoljavati kao netolerancija, agresivnost, preterana pasivnost, neuretski konflikt i slično;
 5. Prepoznavanje i preporuka za rad sa decom sa:
  • Izraženom socio – emocionalnom nezrelošću,
  • Ograničenim intelektualnim kapacitetima,
  • Poremećajem ponašanja…
 6. Individualni rad sa decom čiji roditelji prepoznaju teškoće u procesu učenja:
  • Usvajanje novih motivacionih obrazaca,
  • Učenje pravilnih tehnika učenja i  slično.

  Anketa 1

  Kako ste saznali za aikido klub Eiki?

  Anketa 2

  Zašto želite da počnete sa vežbanjem aikido-a